Program pregledov

 

Namen preventivnih zdravstvenih pregledov otrok in mladostnikov je klinična ocena zdravstvenega stanja otroka s pregledom zdravstvene dokumentacije, anamnezo, kliničnim pregledom otroka, sistematičnim spremljanje rasti in razvoja, meritvami in presejalnim testiranjem. Vsebina pregleda se razlikuje glede na starost otroka. Pregledu sledi pogovor z otrokom in starši in zdravstveno-vzgojno svetovanje oz. napotitev na nadaljnjo diagnostiko in zdravljenje, če je to potrebno. S preventivnimi pregledi lahko dovolj zgodaj preprečimo razvoj bolezni oziroma bolezen odkrijemo v zgodnji fazi in jo lahko pozdravimo. Namen preventivnih pregledov je ravno v odkrivanju dejavnikov tveganja oz. bolezni, ki ne kažejo očitnih znakov.

 

PREVENTIVNI PREGLEDI NOVOROJENČKOV, PREDŠOLSKIH, ŠOLSKIH OTROK IN DIJAKOV

Pregledi novorojenčkov potekajo po rojstvu v porodnišnici. Izvajajo jih zdravniki, specialisti pediatri, v preventivne aktivnosti in zdravstveno vzgojno-svetovanje pa so vključeni tudi drugi: babice, diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti in klinični psihologi. 

Preglede dojenčkov in predšolskih otrok izvaja tim specialista pediatra na primarni ravni. Dojenčki in predšolski otroci imajo pravico do: 

  • sistematskega pregleda v starosti enega treh, šestih, devetih, dvanajstih in osemnajstih mesecev ter v starosti treh in petih let, 
  • namenskega pregleda v primeru, da je bila pri sistematskem pregledu najdena sprememba, ki potrebuje sledenje, 
  • izvedbe programirane zdravstvene vzgoje in individualnega svetovanja. 

Ob sistematičnih pregledih zdravniki v skladu s predpisanim programom cepljenja izvajajo tudi obvezno in neobvezno cepljenje. Informacije o cepljenju so na voljo na spletnem mestu: http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/nalezljive-bolezni/cepljenje

Sistematskemu pregledu otroka v starosti treh let je pridružen tudi pregled pri psihologu, pregledu otroka v starosti petih let pa pregled pri logopedu. 


Šolski otroci in mladina do 19. leta
imajo pravico do naslednjih preventivnih pregledov pri timu specialista šolske medicine oz. specialista pediatra: 

  • sistematskega preventivnega pregleda pred vstopom v šolo (šolski novinci), 
  • v 1. , 3., 6., in 8. razredu osnovne šole, ter v 1. in 3. letniku srednje šole,
  • mladi, ki ne nadaljujejo šolanja imajo pravico do preventivnega pregleda v starosti 18. let, 
  • sistematskega preventivnega pregleda v 1. in 3. letniku višje ali visoke šole,
  • namenskega pregleda v primeru, da je bila pri sistematskem pregledu najdena sprememba, ki potrebuje sledenje,
  • izvedbe obveznega cepljenja po programu cepljenja,
  • izvedbe programirane zdravstvene vzgoje ob vsakem sistematskem pregledu. 

 

Sistematični preventivni pregledi novorojenčkov, dojenčkov, otrok ter mladostnic in mladostnikov se vsebinsko nekoliko razlikujejo glede na starost otroka, okvirno pa vključujejo pregled zdravstvene dokumentacije, anamnezo, pregled otroka, meritve in presejalne teste, pogovorom z otrokom, zdravstveno-vzgojne aktivnosti in po potrebi cepljenje. Pomemben del programa je namenjen preprečevanju bolezni in krepitvi zdravja z zdravstveno vzgojnim svetovanjem in skupinsko zdravstveno vzgojo. Zdravstveno-vzgojne aktivnosti potekajo individualno in so v začetku usmerjene k staršem, vzgojiteljem in učiteljem, kasneje k otroku oz. mladostnici in mladostniku. Zdravstveno vzgojne aktivnosti so tudi skupinske in so v prvih letih otrokovega življenja prav tako usmerjene k staršem, vzgojiteljem in učiteljem, kasneje k otrokom oz. mladostnicam in mladostnikom. Za šolarje potekajo ob sistematičnih pregledih v zdravstvenem domu in tudi v vrtcih in šolah.


Razvojno in vedenjsko moteni otroci imajo vsako leto preventivne zdravstvene preglede v identičnem obsegu, prilagojene njihovi prizadetosti.  

Način izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva podrobneje ureja  Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Spletna stran www.zdaj.net vključuje informacije o preventivnih zdravstvenih programih otrok in mladostnikov, ki so povzete po Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.l.RS, št. 19/199847/1998, 26/2000, 67/2001, 33/2002, 37/2003, 117/2004, 31/2005, 83/2007, 22/2009). 


Vsebine spletne strani bomo dopolnjevali z novostmi v ureditvi preventivnega zdravstvenega varstva in z dodatnimi informacijami.  

Obdobje nastajanja družine predstavlja odločilen ugoden trenutek za krepitev zdravih navad. Pričakovanje otroka je eden od odločilnih ugodnih trenutkov za preventivno krepitev celostnega telesnega, duševnega in socialnega zdravja družine.

[...]

Za zdravje otrok je pomembno kakovostno prenatalno in obporodno varstvo otroka in matere, ki ga zagotavlja dobro sodelovanje službe za zdravstveno varstvo žensk, porodnišnice, patronažne službe in dispanzerja za otroke.

 

[...]

Populacijska skupina šolskih otrok in mladine vključuje mlade od 6. leta do dopolnjenega 19. leta oz. od vstopa v šolo do zaključka rednega srednješolskega izobraževanja. Organizirano je skupinsko za posamezne razrede oz. šole in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika. 

[...]