Premica pregledov

Šolar

Dijak

Sistematični preventivni pregledi

otroci in mladostniki


Preventivni program za šolske otroke in mladostnike, ki vključuje otroke od 6. leta do dopolnjenega 19. leta oziroma od vstopa v šolo do zaključka rednega srednješolskega izobraževanja, se izvaja po Navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni z dopolnitvami po spremembah iz osemletnega v devetletno osnovno šolanje. 

 

Kako je organizirano preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladostnikov do dopolnjenega 19. leta

Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladostnikov do dopolnjenega 19. leta starosti je organizirano skupinsko za posamezne razrede oz. šole in ni vezano na otrokovega izbranega osebnega zdravnika. Preventivne aktivnosti izvajajo specialisti šolske medicine ali pediatrije ali zdravniki s podiplomskim študijem iz zdravstvenega varstva žensk, otrok in mladine, ki so imenovani zdravniki šole: 

  • Vsaka šola mora imeti imenovanega zdravnika šole s pripadajočim timom (medicinska sestra in zdravstveni tehnik), ki je odgovoren za izvedbo obveznega programa preventivnega zdravstvenega varstva;
  • Na osnovi poimenskih seznamov učencev, ki jih timu imenovanega zdravnika šole posreduje šole, tim organizira in opravi sistematične preglede po razredih, cepljenja in namenske preglede, svetovanje šolskemu novincu in njegovim staršem, medicinsko poklicno svetovanje učencu in njegovim staršem na timskih obravnavah organiziranih s strani šole, ter pripravi ustrezno zdravniško mnenje. Na šoli izvedejo programirane zdravstveno-vzgojne aktivnosti, za katere vsak imenovani zdravnik pripravi natančen vsebinsko-terminski plan dela na osnovi ocen iz predhodnega leta in v okviru specifične problematike;
  • Imenovani zdravnik šole je odgovoren in opravlja obvezno preventivno varstvo razvojno in vedenjsko motenih otrok in mladostnikov po programu, predpisanem za vso šolsko mladino, ki se dopolnjuje s programom razvojnih ambulant. Socialno-vzgojni zavodi morajo imeti imenovanega zdravnika zavoda s pripadajočim timom v otroškem ali šolskem dispanzerju ali razvojni ambulanti določenega zdravstvenega območja.


Sistematične preglede se izvaja:

  • Individualni sistematskega preventivnega pregleda pred vstopom v šolo (šolski novinci) 
  • v osnovni šoli v 1., 3. in 6. razredu osnovne šole in pregled z medicinskim poklicnim svetovanjem v 8. razredu devetletke ter
  • v srednji šoli v 1. in 3. letniku.


Pregledi in cepljenje otrok in mladostnikov se izvajajo v zdravstveni ustanovi. Starše šola obvesti o načrtovanem terminu sistematičnega pregleda in zaželeno je, da s šolarji na pregled pridejo tudi starši, predvsem v prvem razredu osnovne šole. Na pregled naj skupaj s šolarji pride razrednik oz. razredničarka. Na pregled je povabljen cel razred na isti dan. 


Od vstopa v šolo do 19. leta starosti program za šolarja oz. mladostnika opredeljuje:

  • 7 sistematičnih pregledov in 
  • vsaj še 3 namenski preventivni pregledi, 
  • timsko obravnavo zaradi poklicnega svetovanja v zaključnem razredu osnovne šole ter 
  • cepljenje po programu, z uvedbo HPV cepljenja še 2 dodatna stika za deklice. 


Otroci v prilagojenih programih izobraževanja so pregledani vsako leto, prav tako otroci, ki so obravnavani v razvojnih ambulantah. 


Preventivni program izvaja izbrani zdravnik šole, ki je lahko otrokov izbrani zdravnik. Šola organizira udeležbo v skupini za razrede. Seznam obveznikov pripravljajo šole na podlagi vsakoletnega vpisa in sedanji mehanizmi ne zagotavljajo preventivnega zdravstvenega varstva mladostnikom, ki niso vključeni v redno srednješolsko izobraževanje.