Brez teme
  • Brez teme
  • Bela/Črna
  • Rumena/Modra
  • Črna/Bež
  • Zelena/Črna

Novosti za starše otrok, rojenih po 1. januarju 2021

V letu 2021 stopajo v veljavo nekatere novosti, ki urejajo področje starševskega varstva in družinskih prejemkov.

Enkratni denarni prejemek

  • Ob rojstvu otroka starši prejmejo pomoč od države v obliki enkratnega denarnega prejemka v višini 286,72 evrov. Po 1. januarju 2021, se ta znesek poviša in znaša 350 evrov. Enkratni denarni prejemek ob rojstvu otroka dajejo tudi nekatere občine.

Starševski dodatek, materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo

  • Za otroke, rojene 1. januarja 2021 ali pozneje, se starševski dodatek poviša in znaša 402,18 evrov neto. Najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila se dvigne na 543,29 evrov bruto.

Pravica staršev do krajšega delovnega časa

  • Od 1. januarja 2021 se upravičencem (eden od staršev z enim otrokom do tretjega leta ali dvema ali več do konca prvega razreda osnovne šole) do krajšega delovnega časa do polne delovne obveznosti zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela povprečja zadnjih 12 plač, vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače.

Zakon o vrtcih

  • Novela zakona o vrtcih predvideva vnovično uvedbo brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšim otrokom, in uvedbo brezplačnega vrtca za vsakega tretjega in nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede, ali je še kateri otrok v vrtcu ali ne. Predvidoma bo brezplačen vrtec za drugega otroka pričel veljati v septembru 2021.

Sedmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (#PKP7)

Ukrepi za družine z otroki

Sedmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (#PKP7), ki je stopil v veljavo 31. decembra 2020, vključuje tudi nekatere prejemke za družine z otroki. Ukrepe določa Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19.

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500 evrov prejme eden od staršev oz. posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Dodatek prejmejo starši otrok, ki so se rodili v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije. Izplačilo za otroke, ki so se rodili do sprejetja zakona, bo izvedeno do 31. marca 2021. Za otroke, ki se bodo rodili po uveljavitvi zakona bo znesek izplačan v treh mesecih po rojstvu otroka.

Otroku do 18. leta starosti pripada solidarnostni dodatek v višini 50 evrov, ki ga prejme eden od staršev oz. rejnikov s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vse upravičence do otroškega dodatka izplača enkratni solidarnostni dodatek po uradni dolžnosti. Starši, ki do otroškega dodatka niso upravičeni, na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vložijo vlogo za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka do 31. januarja 2021.

Do konca epidemije se poveča znesek dodatka za velike družine, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice, in sicer za 100 evrov za družino s tremi otroki in za 200 evrov za družino s štirimi ali več otroki.

Upravičencem dodatka za nego otroka se v času trajanja epidemije, dodatek za nego otroka poveča za 100 evrov. Poračun dodatka bo izplačan do 31. januarja 2021. Dodatek bo od januarja 2021 izplačan za vsak mesec za čas trajanja epidemije.

Do konca epidemije se dodatek za velike družine s tremi otroki poveča za 100 evrov in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki. Vsem, ki bodo pridobili pravico do rednega dodatka za veliko družino kasneje v času epidemije, se izplačilo povečanega dodatka izvede po pridobitvi pravice do rednega dodatka za veliko družino. Za obstoječe upravičence do dodatka za veliko družino se izplačilo v višini 100 evrov oz. 200 evrov izvede do 31. januarja 2021. Redni dodatek za veliko družino se izplača kot običajno v mesecu aprilu.

Vir prikazne slike: freepik.com

Pripravili: Anja Bohinec, mag. soc. del. in Jerneja Kožar, mag. inž. preh.

Objavljeno: 7. januarja 2021