1. razred osnovne šole: Preventivni pregled šolskega otroka pri pediatru oziroma šolskem zdravniku

Preventivni program za šolske otroke in mladostnike, ki vključuje otroke od 6. leta do dopolnjenega 19. leta oziroma od vstopa v šolo do zaključka rednega srednješolskega izobraževanja, se izvaja po Navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni z dopolnitvami po spremembah iz osemletnega v devetletno osnovno šolanje.

Preventivni pregled v 1. razredu osnovne šole

Pregled praviloma poteka v prostorih zdravstvenega zavoda ali v zasebni ordinaciji (izjemoma v šoli). Na pregled so vabljeni učenci pisno ali preko šole. Starše šola obvesti o načrtovanem terminu sistematičnega pregleda in zaželeno je, da s šolarji na pregled pridejo tudi starši, predvsem v prvem razredu osnovne šole. Na pregled naj skupaj s šolarji pride razrednik oz. razredničarka. Na pregled je povabljen cel razred na isti dan. Delo opravi tim šolskega zdravnika.

Preventivni pregled obsega:

  1. pregled zdravstvene dokumentacije, sporočil staršev in ankete,
  2. osebno anamnezo: razgovor z otrokom o počutju v šoli, družini, razgovor o težavah, interesih, samostojnosti, prijateljih itd., šolski uspeh, izostajanje iz šole,
  3. somatski status: presejalni testi: telesna teža in višina, indeks telesne mase (ITM), meritev krvnega tlaka, srčne frekvence, ocena ostrine vida (Snellenove tablice), ADG (če ni napravljen pri vstopu v šolo in rizičnim), palpacija ščitnice, Adamsov test predklona, test odkrivanja valgusa kolen, ocena govora,
  4. ostali somatski status in laboratorij glede na indikacije,
  5. zaključek pregleda: ovrednotenje ugotovljenih stanj, postavljanje diagnoz, obvestilo osebnemu zdravniku, sporočilo staršem, naročanje in priprava napotnic za nadaljnjo obravnavo, ocena kontraindikacij za cepljenje.

Cepljenje (po republiškem imunizacijskem programu)

  • hepatitis B (3. odmerek)

Vzgoja za zdravje ob sistematiki – Zajčkova pot v šolo

  • Ob sistematskem pregledu v prvem razredu poteka skupinska vzgoja za zdravje na temo zdravih navad, izvaja jo diplomirana medicinska sestra.

 

** Kako je organizirano preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladostnikov do dopolnjenega 19. leta:

Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladostnikov do dopolnjenega 19. leta starosti je organizirano skupinsko za posamezne razrede oz. šole in ni vezano na otrokovega izbranega osebnega zdravnika. Preventivne aktivnosti izvajajo specialisti šolske medicine ali pediatrije ali zdravniki s podiplomskim študijem iz zdravstvenega varstva žensk, otrok in mladine, ki so imenovani zdravniki šole:

  • Vsaka šola mora imeti imenovanega zdravnika šole s pripadajočim timom (medicinska sestra in zdravstveni tehnik), ki je odgovoren za izvedbo obveznega programa preventivnega zdravstvenega varstva;
  • Na osnovi poimenskih seznamov učencev, ki jih timu imenovanega zdravnika šole posreduje šole, tim organizira in opravi sistematične preglede po razredih, cepljenja in namenske preglede, svetovanje šolskemu novincu in njegovim staršem, medicinsko poklicno svetovanje učencu in njegovim staršem na timskih obravnavah organiziranih s strani šole, ter pripravi ustrezno zdravniško mnenje. Na šoli izvedejo programirane zdravstveno-vzgojne aktivnosti, za katere vsak imenovani zdravnik pripravi natančen vsebinsko-terminski plan dela na osnovi ocen iz predhodnega leta in v okviru specifične problematike;
  • Imenovani zdravnik šole je odgovoren in opravlja obvezno preventivno varstvo razvojno in vedenjsko motenih otrok in mladostnikov po programu, predpisanem za vso šolsko mladino, ki se dopolnjuje s programom razvojnih ambulant. Socialno-vzgojni zavodi morajo imeti imenovanega zdravnika zavoda s pripadajočim timom v otroškem ali šolskem dispanzerju ali razvojni ambulanti določenega zdravstvenega območja.