Predstavitev programa

Preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov ureja
Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
(Ur.l.RS, št. 19/199847/1998, 26/2000, 67/2001, 33/2002, 37/2003, 117/2004, 31/2005, 83/2007, 22/2009, 17/2015, 47/2018, 57/2018, 57/2018 in 57/2021). V aprilu 2021 je bil Pravilnik v delu, ki ureja preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov, prenovljen s Pravilnikom o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Pravilnik določa program sistematičnih preventivnih pregledov s presejalnimi testiranji, obvezno in priporočeno cepljenje, vrste namenskih preventivnih pregledov, timsko obravnavo, medicinsko svetovanje ter programirano zdravstveno vzgojo glede na značilnosti posameznih razvojnih obdobij.

Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov obsega različne programe v zdravstvenem varstvu za novorojenčke, dojenčke in otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, šolske otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta ter vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike ter starše, vključno s šolo za bodoče starše.

Vsebina programa

Program ZDAJ obsega:

  • izvajanje preventivnih pregledov s presejanji, z namenom zgodnjega odkrivanja in oceno tveganja za zgodnje odkrivanje oseb z odstopanji od pričakovane rasti in razvoja, oseb z vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja za pojav motenj in bolezni,
  • izvajanje namenskih preventivnih pregledov s presejanji, z namenom zgodnjega odkrivanja in oceno tveganja za zgodnje odkrivanje oseb z odstopanji od pričakovane rasti in razvoja, oseb z vedenjskimi, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja za pojav motenj in bolezni, in z namenom intenzivnega spremljanja ogroženih posameznikov, pri katerih so zaznani odkloni v zdravstvenem stanju, ki se jih še ne opredeli za bolezensko stanje,
  • izvajanje timskih obravnav z namenom povezovanja in sodelovanja med posamezniki, različnimi institucijami in izvajalci zdravstvenih storitev na primarni ravni in drugih ravneh zdravstvenega varstva z namenom ustvarjanja pogojev za enakovredno vključitev posebej ranljivih oziroma ogroženih posameznikov v šolski sistem in družbo ter z namenom zagotavljanja neprekinjene in optimalne zdravstvene oskrbe kroničnim bolnikom in otrokom s posebnimi potrebami,
  • ustrezno obravnavo in individualno svetovanje na področju zdravega življenjskega sloga in krepitev duševnega zdravja, usmeritev v diagnostiko in zdravljenje bolezni oziroma ugotovljenih sumov za bolezni oziroma obravnavo za krepitev zdravja in usmeritev v timske obravnave,
  • izvajanje vzgoje za zdravje za aktivno skrb za svoje zdravje z namenom oblikovanja znanja, stališč in vedenjskih vzorcev za zdrav način življenja, ki so namenjeni otrokom, mladostnikom, njihovim staršem ali skrbnikom, študentom in strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih ter potekajo v prostorih zdravstvenega doma ali izvajalca koncesionarja oziroma v vrtcu, šoli in v lokalni skupnosti,
  • izvajanje standardiziranih in strukturiranih obravnav za krepitev zdravja za ogrožene otroke, mladostnike in njihove starše ali skrbnike ter študente, ki obsegajo zdravstveno- vzgojne delavnice ter individualna svetovanja za zagotavljanje strokovnih informacij, učenje veščin ter podporo in pomoč za dolgotrajno spremembo življenjskega sloga oziroma za krepitev duševnega zdravja,
  • izvajanje postopkov za povečevanje vključenosti ciljne populacije v program ZDAJ,
  • izvajanje podpornih aktivnosti načrtovanja, organiziranja, vodenja, koordiniranja, izobraževanja, usposabljanja, spremljanja, poročanja, promocije in zagotavljanja kakovosti Programa ZDAJ.

Zgodovina programa

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo s podporo Norveškega finančnega mehanizma, v okviru projekta “Skupaj za zdravje” na osnovi strateških usmeritev in strokovnih smernic, pripravili prenovljen in nadgrajen Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov, kar bo omogočilo, da bodo otroci in mladostniki deležni kakovostnejšega zdravstvenega varstva.

Multidisciplinarna skupina strokovnjakov je pripravila predloge za dopolnitev programa po načelih modernih preventivnih in presejalnih programov. Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov smo poimenovali program ZDAJ – Zdravje danes za jutri. Pripravljeni so bili tudi predlogi za posodobitev upravljanja programa. Na podlagi teh predlogov je bil v letu 2021 Pravilnik v delu, ki ureja preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov, prenovljen s Pravilnikom o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Spletna stran www.zdaj.net, ki je nastala v sklopu projekta Skupaj za zdravje in bila nadgrajena v projektu Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih (akronim MoST), vključuje informacije o preventivnih zdravstvenih programih otrok in mladostnikov in druge vzgojnozdravstvene vsebine.