Vizija in poslanstvo

Zdrav začetek življenja in skrb za zdravje otrok in mladostnikov se uvršča med temeljne zdravstvene cilje. Zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov je potrebno dograjevati, saj se s spremembami v družbenem okolju in življenjskem slogu pojavljajo drugačni nevarnostni dejavniki za njihovo zdravje ter nova obolevnost. Prednostni cilji razvoja pediatričnega varstva na primarni ravni v evropskih državah so ob zagotavljanju dosežene ravni kakovosti zdravstvenega varstva usmerjeni v zmanjševanje razlik in odpravljanje neenakosti v zdravju. Zdravje otrok in mladostnikov, zaščita ranljivih mladostnikov, otroku in družini ter mladostniku prijazna organizacija zdravstvene dejavnosti so obravnavani v mednarodnih dokumentih v kontekstu varovanja otrokovih pravic in zagotavljanja otroku in mladostniku prilagojene zdravstvene dejavnosti. Spremenjenim zdravstvenim potrebam prilagojeno zdravstveno varstvo je vse pomembnejše tudi zaradi trendov nezdravih izbir življenjskega sloga, stresa in kroničnih bolezni v odraslem obdobju.

Zdravstveni sistem sam sicer ne more bistveno zmanjšati neenakosti v zdravju, vendar ima pomembno vlogo, zato se pri načrtovanju zdravstvenih politik upošteva tudi ta vidik. S krepitvijo vsem dostopnih preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu lahko zmanjšamo in preprečimo bolezni, povezane z življenjskim slogom. Pri tem je pomembno vključevanje vseh skupin prebivalstva. Z aktivnim pristopom pri vključevanju v preventivne programe lahko zdravstveni sistem doprinese k zmanjševanju neenakosti v zdravju. Namen je izboljšati telesno, duševno in socialno zdravje otrok in mladostnikov, izboljšati dostopnost z zagotavljanjem enakosti in kakovosti obravnave ter spremljanje kazalnikov zdravja.

Prednosti sedanje ureditve preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in mladino v Sloveniji so:

  • univerzalna pokritost prebivalstva,
  • zgodnje odkrivanje zdravstvenih težav in
  • integrirana pediatrična služba za predšolske otroke na primarni ravni.

Da bodo otroci in mladostniki deležni še kakovostnejše oskrbe, so bili tekom prenove preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov na osnovi strokovnih smernic zasnovani novi pristopi tako na področju preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov kot v okviru zdravstvene vzgoje za otroke, mladostnike, nosečnice in starše.

Cilji

Program ZDAJ je namenjen novorojenčkom, dojenčkom, predšolskim otrokom, šolarjem in dijakom – to je velika množica približno 390 000 otrok in mladostnikov. Cilji preventivnega zdravstvenega programa so naslednji:

1. Cilj: Dosegati polni potencial za zdravje in razvoj otroka

Z ukrepi zgodnjega in pravočasnega odkrivanja bolezni ter odstopanj v rasti in razvoju, preprečevanja nastanka bolezni in krepitve zdravja želimo vsakemu otroku, mladostnici in mladostniku omogočiti doseganje polnega potenciala za zdravje in razvoj ter zmanjšanje bremena z življenjskim slogom povezanih bolezni.

2. Cilj: Zmanjšati tveganje za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni  

Z vzgojo za zdrav življenjski slog, ki je del preventivnega programa, zagotavljamo informacije, osveščamo in krepimo veščine zdravega življenjskega sloga in promocije varnosti, da bi varovali zdravje in zmanjšali tveganje za razvoj  kroničnih nenalezljivih bolezni. V primeru nastanka tveganj pa je cilj preventivnih zdravstvenih programov, da se tveganja čim bolj zgodaj odkrijejo, da lahko ukrepamo za izboljšanje in povrnitev zdravja.

3. Cilj: Zmanjševanje razlik in odpravljanje neenakosti 

Prednostni cilji zdravstvenega varstva na primarni ravni so usmerjeni v zmanjševanje neenakosti v zdravju. To je še posebej pomembno pri izvajanju preventivnih programov. Tudi zato je preventivni program določen s Pravilnikom v Uradnem listu  in s tem zavezuje zdravstveni sistem, da so vsi otroci deležni predpisanega preventivnega programa.

4. Cilj: Zagotoviti dobro in enakomerno razpoložljivost zdravstvenih izvajalcev 

Da bi odgovorili na zdravstvene potrebe otrok in mladostnikov je pomemben cilj zagotoviti dobro dostopnost do specialista pediatra/specialista šolske medicine kot izbranega osebnega zdravnika. Potrebno je dobro načrtovanje in zagotavljanje mreže zdravnikov in  drugega zdravstvenega osebja, ki izvajajo preventivni program.

Sodelovanje v preventivnem programu je za otroke in mladostnike v ciljni populaciji brezplačno, saj stroške programa nosi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za sistematične in druge preventivne preglede ter zdravstveno vzgojo otrok, učencev in dijakov je z obveznim zdravstvenim zavarovanjem zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev v celoti (100 %) in brez doplačil. Zdravstvene storitve na podlagi veljavne slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja opravi izbrani osebni zdravnik s svojimi sodelavci, pri šolarjih in dijakih preventivne preglede opravljajo imenovani zdravniki šole. Osebni zdravnik za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta starosti je specialist pediater ali specialist šolske medicine, izjemoma je lahko specialist splošne medicine oziroma družinske medicine. Seznam zdravstvenih zavodov ter poimenski seznam zdravnikov, ki so lahko osebni zdravniki, ter še druge koristne in uporabne podatke najdete na spletni strani ZZZS: http://www.zzzs.si/izvajalci ali http://www.zzzs.si. Zakonska podlaga programa zagotavlja izvajalcem obdelavo osebnih podatkov.