Vizija in poslanstvo

Zdrav začetek življenja in skrb za zdravje otrok in mladostnikov se uvršča med temeljne zdravstvene cilje. Zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov je potrebno dograjevati, saj se s spremembami v družbenem okolju in življenjskem slogu pojavljajo drugačni dejavniki tveganja za njihovo zdravje ter nova obolevnost. Prednostni cilji razvoja pediatričnega varstva na primarni ravni v evropskih državah so ob zagotavljanju dosežene ravni kakovosti zdravstvenega varstva usmerjeni v zmanjševanje razlik in odpravljanje neenakosti v zdravju. Zdravje otrok in mladostnikov, zaščita ranljivih mladostnikov, otroku in družini ter mladostniku prijazna organizacija zdravstvene dejavnosti so obravnavani v mednarodnih dokumentih v kontekstu varovanja otrokovih pravic in zagotavljanja otroku in mladostniku prilagojene zdravstvene dejavnosti. Spremenjenim zdravstvenim potrebam prilagojeno zdravstveno varstvo je vse pomembnejše tudi zaradi trendov nezdravih izbir življenjskega sloga, stresa in kroničnih bolezni v odraslem obdobju.

Zdravstveni sistem sam sicer ne more bistveno zmanjšati neenakosti v zdravju, vendar ima pomembno vlogo, zato se pri načrtovanju zdravstvenih politik upošteva tudi ta vidik. S krepitvijo vsem dostopnih preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu lahko zmanjšamo in preprečimo bolezni, povezane z življenjskim slogom. Pri tem je pomembno vključevanje vseh skupin prebivalstva. Z aktivnim pristopom pri vključevanju v preventivne programe lahko zdravstveni sistem doprinese k zmanjševanju neenakosti v zdravju. Namen je izboljšati telesno, duševno in socialno zdravje otrok in mladostnikov, izboljšati dostopnost zdravstvenega varstva z zagotavljanjem enakosti in kakovostne obravnave ter spremljanje kazalnikov zdravja.

Prednosti sedanje ureditve preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in mladino v Sloveniji so:

 • univerzalna pokritost ciljne populacije,
 • zgodnje odkrivanje zdravstvenih težav in
 • integrirana pediatrična služba za otroke in mladostnike na primarni ravni.

Da bodo otroci in mladostniki deležni še kakovostnejše oskrbe, so bili tekom prenove preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov na osnovi strokovnih smernic zasnovani novi pristopi tako na področju preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov kot v okviru zdravstvene vzgoje za otroke, mladostnike, nosečnice in starše.

Namen

Pravica otroka in mladostnika do preventivnega zdravstvenega varstva je ena od najbolj temeljnih pravic vsakega otroka in mladostnika. Zato se posebna pozornost namenja skrbi za uveljavljanje pravice otrok, mladostnikov in študentov do preventivnega zdravstvenega varstva, pri čemer gre za stopenjski pristop obravnave v skladu z zakonom in s Programom ZDAJ.

Namen Programa ZDAJ je:

 • varovanje in krepitev zdravja otrok, mladostnikov in študentov,
 • aktivno spremljanje zdravja otrok, mladostnikov in študentov,
 • zmanjšanje umrljivosti, obolevnosti in invalidnosti zaradi bolezni, motenj, posledic prirojenih in pridobljenih nepravilnosti, poškodb, zastrupitev in
 • povezovanje izvajalcev Programa ZDAJ.

Cilji

Program ZDAJ je namenjen novorojenčkom, dojenčkom, predšolskim otrokom, šolarjem, dijakom in študentom. Cilji preventivnega zdravstvenega programa so naslednji:

 • zmanjševanje dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni in preprečevanje poškodb ter zastrupitev,
 • zgodnje odkrivanje ogroženih za razvoj bolezni,
 • ukrepanje, vključno s svetovanjem za obvladovanje dejavnikov tveganja in spremembo življenjskega sloga ter krepitev zdravja, spodbujanje zdravstvene pismenosti, ozaveščanje ter nudenje podpore in pomoči za spreminjanje nezdravih življenjskih navad in krepitev zdravja ter opolnomočenje posameznikov pri skrbi za lastno zdravje,
 • vzpostavitev povezav in mreže deležnikov iz lokalnega okolja po modelu skupnostnega pristopa s poudarkom na sodelovanju z vrtci in šolami, ki zagotavljajo podporno okolje za posameznika in skupine za zdrav življenjski slog, tako za zdrave kot za tiste z motnjami in kroničnimi boleznimi, s čim manjšim psihosocialnim bremenom,
 • zagotavljanje aktivnosti krepitve zdravja otrok in mladostnikov v lokalnih skupnostih, s posebnim poudarkom na vključevanju ranljivih otrok in mladostnikov in s tem prispevanje k zmanjševanju neenakosti v zdravju.

Sodelovanje v preventivnem programu je za otroke in mladostnike v ciljni populaciji brezplačno, saj stroške programa nosi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za preventivne preglede ter zdravstveno vzgojo otrok, učencev in dijakov je z obveznim zdravstvenim zavarovanjem zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev v celoti (100 %) in brez doplačil. Zdravstvene storitve na podlagi veljavne slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja opravi izbrani osebni zdravnik s svojimi sodelavci, pri šolarjih in dijakih preventivne preglede opravljajo imenovani zdravniki šole. Osebni zdravnik za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta starosti je specialist pediater ali specialist šolske medicine, izjemoma je lahko specialist splošne medicine oziroma družinske medicine. Seznam zdravstvenih zavodov ter poimenski seznam zdravnikov, ki so lahko osebni zdravniki, ter še druge koristne in uporabne podatke najdete na spletni strani ZZZS in spletni strani Programa ZDAJ. Zakonska podlaga programa zagotavlja izvajalcem obdelavo osebnih podatkov.