6. razred osnovne šole: Preventivni pregled šolskega otroka pri pediatru oziroma šolskem zdravniku

Preventivni pregled v 6. razredu osnovne šole

Pregled praviloma poteka v prostorih zdravstvenega zavoda ali v zasebni ordinaciji (izjemoma v šoli). Na pregled so vabljeni učenci pisno ali preko šole. Starše šola obvesti o načrtovanem terminu sistematičnega pregleda, na pregled skupaj s šolarji pride tudi razrednik oz. razredničarka. Na pregled je povabljen cel razred na isti dan. Delo opravi tim šolskega zdravnika.

Preventivni pregled obsega:

  1. pregled zdravstvene dokumentacije, sporočil staršev in ankete,
  2. osebno anamnezo in razgovor z učencem: zdravstvene težave in bolezni otroka, razgovor o aktualni problematiki, opredelitev psihosocialne rizičnosti posameznika, razgovor o počutju v šoli, družini, med vrstniki, življenjske navade, morebitne obremenjenosti, stres in depresivnost, spolno vedenje, zloraba drog, tvegan način življenja, šolski uspeh, izostanki od pouka,
  3. somatski status: presejalni testi: telesna teža in višina, indeks telesne mase (ITM), meritev krvnega tlaka, srčne frekvence, ocena ostrine vida (Snellenove tablice), ADG (samo rizični), Adamsov test predklona, test odkrivanja valgusa kolen, palpacija ščitnice, indeks spolne zrelosti,
  4. ostali somatski status in laboratorij glede na indikacije (ocena krvne slike (hemoglobin (Hb) in rdeča krvna slika), ocena funkcije sečil (urin: beljakovine, sediment) samo rizičnim),
  5. zaključek pregleda: ovrednotenje ugotovljenih stanj, postavljanje diagnoz, obvestilo osebnemu zdravniku, sporočilo staršem, naročanje in priprava napotnic za nadaljnjo obravnavo, ocena kontraindikacij za cepljenje.

Cepljenje (po republiškem imunizacijskem programu)

  • HPV za deklice

Vzgoja za zdravje ob sistematiki – Odraščanje

  • Ob sistematskem pregledu v šestem razredu poteka skupinska vzgoja za zdravje na temo odraščanja, izvaja jo diplomirana medicinska sestra.